// Kolom links
 

 
Wat is een huisman?

Het antwoord is simpel: een huisman is een man die voor zijn gezin en/of huishouden zorgt.


Verslag onderzoek naar huismannen
19 april 2004
Even voorstellen: Mijn naam is Arjan Bentsink. 3 jaar geleden heb ik mijn betaalde baan opgezegd en ben ik huisman geworden. Daarnaast ben ik gestart met de opleiding Psychologie aan de Open Universiteit. Een van de modules van deze opleiding is de module 'Inleiding psychologische survey' (vragenlijst onderzoek). Hiervoor heb ik onderzoek gedaan onder huismannen. De resultaten en de testopzet heb ik beschreven in een “wetenschappelijk “ verslag. Deze verslagvorm is erg theoretisch. Ik zal in deze samenvatting proberen om het onderzoek en de resultaten op een heldere manier te beschrijven. Dit lijkt mij interessant voor de huismannen die mee hebben gedaan aan het onderzoek, waarvoor nogmaals mijn dank, als ook voor overige huismannen en geïnteresseerden
Het onderzoekVoor dit onderzoek heb ik een vragenlijst opgesteld, onderverdeeld in 3 hoofdgroepen:

 • Tevredenheid met de rol van huisman
 • Motivatie
 • Emotionele stabiliteit
Hieronder zal ik deze drie begrippen verder uitleggen.Er zijn diverse motieven om huisman te worden. In dit onderzoek worden deze motieven onderverdeeld in: intrinsieke, neutrale en extrinsieke motivatie.

 • Bij intrinsieke motivatie gaat het om interne drijfveren, iemand vindt het bijvoorbeeld erg leuk om zijn kinderen veel te zien, men kiest zelf.
 • Bij extrinsieke motivatie gaat het om factoren, die gezocht moeten worden in de directe omgeving, hierbij kan bv. gedacht worden aan werkloosheid en financiële motieven. Er is sprake van minder keuzevrijheid.
 • Bij neutrale motivatie, is sprake van een combinatie van intrinsieke en extrinsieke motivatie.
In dit onderzoek kijk ik of er een verband bestaat tussen de soort motivatie en de tevredenheid met de rol van huisman. Tevredenheid met de rol van huisman is gemeten met 10 vragen. Mijn hypothese is, dat iemand die bewust kiest (intrinsiek gemotiveerd), meer tevreden is met de rol van huisman.In dit onderzoek kijk ik ook naar de invloed van de persoonlijkheidstrek; emotionele stabiliteit. Dit is een van de vijf hoofdtrekken die iemands persoonlijkheid bepalen. Iemand die hoog scoort op de karaktertrek emotionele stabiliteit, kan omschreven worden als rustig, gelijkmatig en niet jaloers. Hiervoor heb ik 11 vragen gebruikt uit een bestaande vragenlijst. Mijn hypothese hierover is dat relatie tussen soort motivatie en tevredenheid met de rol van huisman, beïnvloed wordt door de persoonlijkheidstrek emotionele stabiliteit. Iemand die emotioneel stabiel is, is beter in staat om een positieve draai te geven aan de negatieve aspecten van het huismanschap.ResultatenDe vragenlijst is door 29 verschillende huismannen volledig ingevuld. De resultaten staan in de grafiek hieronder weergegeven. Wat opvalt is de relatief hoge tevredenheid met de rol van huisman. De maximale score die hier behaald kan worden is 50 punten. De gemiddelde score van alle huismannen is 36,5 (Dit is verglijkbaar met een 7,3 op een schoolrapport).Wat verder opvalt is dat neutraal gemotiveerde emotioneel instabiele huismannen, hoger scoren dan hun stabiele tegenhangers. Uit de beschrijvingen van de respondenten, blijkt dat voor de meeste mannen die een neutrale keuze hebben gemaakt, ontevredenheid met hun betaalde baan een rol speelt. Grotere onvrede met betaald werk, kan tot een positievere beoordeling leiden van het huismanschap. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de hoge tevredenheid met de rol van huisman. De gemiddelde score voor huismannen met een intrinsieke motivatie is 39,4. De gemiddelde score voor “neutrale” huismannen is 36,2. De score voor extrinsiek gemotiveerde huismannen is 33,8. Hieruit blijkt dus dat intrinsiek gemotiveerde huismannen dus inderdaad meer tevreden zijn. De verschillen zijn echter niet significant (een statistiek term). Dat wil zegen dat de verschillen te klein zijn om deze conclusie te mogen trekken. Uit de resultaten blijkt dat de relatie tussen motivatie en tevredenheid anders is voor emotioneel stabiele dan voor emotioneel instabiele huismannen. Ook hier is het verschil echter te klein om van significantie te spreken. Hier mag de conclusie dus ook niet getrokken worden. Welke conclusie mag dan wel getrokken worden, zul je je wellicht afvragen? Uit de resultaten van dit onderzoek komt thet ype motivatie niet als een duidelijke voorspeller voor tevredenheid met het huismanschap naar voren. Kortom, of iemand gedwongen of bewust huisman is, heeft niet veel invloed op de tevredenheid.De tevredenheid met de rol van huisman is redelijk groot. Daarnaast maakt het ook niet veel uit voor de tevredenheid of je nu jaloers, opvliegend of onrustig bent (emotioneel instabiel), of juist rustig en kalm (emotioneel stabiel). Behalve de hierboven beschreven resultaten, kan uit de beantwoording van de tevredenheids vragen een “gemiddeld beeld” van huismannen gevormd worden. De vier meest opvallende scores, zal ik hieronder weergeven.63% van de huismannen is het geheel eens met de stelling: ik ben blij huisman te zijn, want ik maak het opgroeien van mijn kinderen heel bewust mee.43% van de huismannen geniet veel van zijn vrijheid, als huisman ben je eigen baas.66% van de huismannen zingt vaak een liedje met zijn kinderen.36% van de huismannen is het deels eens met de stelling: kinderen halen je het bloed onder de nagels vandaan.Kortom een gemiddelde huisman, is blij dat hij het opgroeien van zijn kinderen bewust meemaakt, geniet van zijn vrijheid, zingt vaak een liedje met zijn kinderen. Deze zelfde kinderen halen hem echter ook geregeld het bloed onder de nagels vandaan.Dit onderzoek kan gezien worden als een aanzet tot theorievorming rond het fenomeen huisman. Zoals uit de resultaten van dit onderzoek blijkt, komen de aanvankelijke “gezond verstand” beredeneringen (iemand die bewust kiest om huisman te worden is tevredener met deze rol) niet altijd overeen met de feitelijke situatie (motivatie is niet bepalend voor tevredenheid). Mogelijk zijn er betere voorspellers, zoals sociale steun en opvoedingsaspecten. Hiernaar kan nog veel vervolgonderzoek worden gedaan. Arjan BentsinkVragen of opmerkingen kun je mailen naar
Bentsink1@chello.nl


Kijk ook eens in ons Forum


© 2018 - Huismannen.nl - email: info@huismannen.nl


 
Nog meer...
 • Vervolgonderzoek naar Zorgende Vaders
 • Hoeveel zorgende vaders zijn er?
 • Vragen over huismanschap?
 • Vaderschap in Zweden, goed geregeld!
 • Huismannen zitten niet achter de gordijnen

  Alle artikelen